Stanovy

Stanovy DRUPO 2014 aktuální verze  
 DRUPO výrobní družstvo Březinova 323 Horní Cerekev

Stanovy DRUPO 2014 aktuální verze 

Frma je zapsána v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Českých Budějovicíchoddíl Dr, vložka 296

S T A N O V Y
DRUPO výrobní družstvoHorní Cerekev


Čl. 1Základní ustanovení
1.      Obchodní firma je: DRUPO  výrobní družstvo      Sídlem družstva je: Horní Cerekev, Březinova 323, PSČ 394 03       IČ: 00028690       www. drupo.cz
2.      Předmětem podnikání družstva je:-                silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními          soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li          určeny k přepravě zvířat nebo věcí-         výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona    
3.      Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.
4.      Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.
5.      Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí  5.000,-- Kč. Člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva současně i jedním nebo více dalšími členskými vklady, jejichž výše může být různá, avšak žádný z těchto vkladů nesmí být nižší než 100,-- Kč. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.
6.      Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.
7.      Podmínkou vzniku členství v družstvu je převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.
8.      Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Lze   jej nabýt za  podmínek podle zákona a těchto stanov a to přijetím za člena družstva, převodem anebo přechodem od dosavadního člena. Družstevní podíl nemůže být ve  spoluvlastnictví více osob.
9.      Statutárním orgánem družstva je představenstvo.
10.  Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. Při podepisování za družstvo připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.
11.  Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva.  Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně.

Čl. 2Základní členský vklad
1.      Součástí písemné přihlášky uchazeče o členství je závazek uchazeče uhradit základní členský vklad.
2.      Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva. Úhrada musí být provedena  nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy družstvo písemný závazek uchazeče o členství převzalo.  Jestliže uchazeči o členství do 2 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu zaplacený členský vklad vrátit.
3.      Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.
4.      Členu nelze uložit povinnost k doplatku za účelem zvýšení základního členského vkladu, pokud se nezvýší základní členský vklad změnou stanov. Dojde-li ke  změně stanov, kterou se zvýšení základního členského vkladu doplatky členů umožní, musí mezi přijetím rozhodnutí o této změně stanov a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů uplynout lhůta alespoň 90 dnů. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. Lhůta ke splnění povinnosti člena k doplatku určená rozhodnutím členské schůze nesmí být kratší než 90 dnů a nesmí přesáhnout 3 roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.
5.      Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do 1 měsíce ode dne tohoto zápisu.
6.      Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni  zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

                                    Čl. 3Další členské vklady
1.      Se souhlasem představenstva se člen případně uchazeč o členství  může zavázat k dalšímu členskému vkladu. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo s uchazečem o členství anebo se členem písemnou smlouvu. Uchazeči o členství vznikne vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu vznikne dnem vzniku jeho členství v družstvu. Členu vzniká tato povinnost  uzavřením smlouvy. Členská schůze smlouvu o dalším členském vkladu neschvaluje.
2.      Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu musí obsahovat údaje o výši tohoto      vkladu lhůtě a způsobu splnění vkladové povinnosti. Vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu  lze  splnit jen splacením v penězích.
3.      .Za další členské vklady dle těchto stanov se považují i dosavadní (vzniklé před platností těchto stanov) další členské vklady. Jedná se o dosavadní další členské vklady složené, vzniklé přídělem ze zisku a  z vypočteného majetkového  podíl člena při transformaci družstva. 
4.      Po dobu členství nemá člen nárok na vrácení dalšího členského vkladu, pokud  to není dohodnuto ve smlouvě.

Čl. 4Členství v družstvu
1.      Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami , a to přijetím za člena, převodem družstevního podílu, nebo přechodem družstevního podílu na dědice.
2.      Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku, dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou.
3.      Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva  musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výší převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.
4.      Bez souhlasu představenstva může člen převést družstevní podíl na jiného člena, na manžela či manželku a na příbuzné v řadě přímé. Při převodu družstevního  podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem,  kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu, anebo pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této smlouvy. Převod družstevního podílu na jinou osobu než uvedenou v tomto odstavci je možný pouze se souhlasem představenstva družstva a členství vzniká dnem schválení smlouvy o převodu družstevního podílu představenstvem.
5.      Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství v družstvu dnem nabytí dědictví, za předpokladu, že byl udělen souhlas představenstva se žádostí dědice  o členství.
6.      Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen „zapisované skutečnosti“)a)      jméno, příjmení a bydliště  člena, jakož i adresa určená členem pro doručování,b)      den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,c)      výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k případným dalším členským vkladům.


7.      Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečností dozví; to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.
8.      Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.
9.      Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.
10.  Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.

Čl. 5Družstevní podíl
1.      Bez souhlasu představenstva může člen  převést družstevní podíl na jiného člena, na manžela či manželku a na příbuzné v řadě přímé. Musí se jednat o osoby starší 18 let a nesmí se jednat o osoby, které byly z družstva v minulosti vyloučeny.
2.      Člen může převést družstevní podíl na fyzickou osobu, která není členem družstva a je starší 18 let a nebyla v minulosti z družstva vyloučena pouze s předchozím souhlasem  představenstva. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze měnit ani odvolat.
3.      Převody družstevních podílů mohou být uskutečněny pouze na základě smluv. Smlouvy o převodu družstevního podílu musí být vyhotoveny písemně a podpisy úředně ověřeny.
4.      Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu po doručení  této smlouvy družstvu.
5.      Družstevní podíl přechází na dědice se souhlasem představenstva na základě písemné žádosti dědice, s tím, že představenstvo nesmí dědicovi členství odmítnout pokud jsou splněny tyto podmínky:a)      je fyzickou osobou starší 18 letb)      požádá družstvo o členství do 3 měsíců od úmrtí zůstavitelec)     nebyl v minulosti z družstva vyloučen Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí.
6.      Členem se může stát pouze jeden dědic. Přihlásí-li se více dědiců, rozhoduje pořadí podle data doručení žádosti. Jsou-li data shodná, rozhodne představenstvo.
7.      Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl.
8.      Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem  nabytí dalšího družstevního podílu v jediný družstevní podíl./
9.      Nabývá-li  družstevní podíl při jeho převodu nebo přechodu za trvání svého členství dosavadní člen družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při převodu nebo přechodu  družstevního podílu, se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a v případně zbývající výši na jeho další členský vklad.

Čl. 6Práva a povinnosti člena
1.      Člen má v souladu se zákonem a stanovami právoa)      volit a být volen do orgánů družstva,b)      účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,c)      podílet se na zisku družstva,d)      podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,e)      na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,f)        na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.
2.      Člen je povinena)      dodržovat stanovy,b)      dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami.c)      nevyvíjet vlastní podnikatelskou činnost ani se nepodílet na podnikání jiné fyzické nebo právnické osoby v obdobném předmětu činnosti, jež má družstvo zapsanou v obchodním rejstříku, bez předchozího souhlasu představenstva družstva.
3.  Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy   na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období,  se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.
4. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí  svým celkovým členským vkladem na základním kapitálu družstva  k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
3.      Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen  mezi členy.
4.      Vypořádací podíl člena se skládá ze dvou částí:a)    členský vklad člena družstva  tj. základní a další členské vklady  dle výše ke dni ukončení členstvíb)      podíl člena na „Fondu vypořádacích podílů“. Podíl se určí poměrem v jakém se člen podílí svým celkovým členskými vkladem na celkové výši všech členských vkladů všech členů družstva a to rovněž ke dni ukončení členství.
5.      Fond vypořádacích podílů vytváří družstvo ze zisku případně přídělem z jiných zdrojů či fondů s výjimkou nedělitelného fondu. Do fondu nelze přidělit prostředky pokud je aktivní zůstatek na účtu „Neuhrazená ztráta minulých let“. O přídělu do fondu rozhoduje členská schůze.
6.      V případě, že by vlastní jmění družstva snížené o  nedělitelný fond bylo nižší než základní kapitál snižuje se úměrně tomu vypořádací podíl člena.
7.      Vypořádací podíl je splatný ve lhůtě do 2 let ode dne zániku členství.
8.      Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností, tj. v poměru v jakém se podílí svým celkovým členským vkladem na všech členských vkladech všech členů družstva.

Čl. 7Zánik členství
1.      Členství v družstvu zanikáa)      dohodou,b)      vystoupením člena,c)      vyloučením člena,d)      převodem družstevního podílue)      přechodem družstevního podíluf)        smrtí člena,g)      jiným způsobem určeným zákonem.
2.      Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.
3.      Vystoupením členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení. Pokud člen ve svém oznámení o vystoupení určí pozdější datum než je den doručení, platí tento datum. (nesmí být delší doba než 1 rok). Pokud člen nesouhlasí se změnou stanov může z tohoto důvodu vystoupit z družstva. V tomto případě musí doručit oznámení o vystoupení ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov. Členství v takovém případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno, přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami.
4.      Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výzvy .
5.      O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
6.      Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.  
7.      Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení doručeno neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
8.      Rozhodnutí představenstva /členské schůze/ o vyloučení člena, stejně jako  rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.
9.      Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
10.  Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení.
11.  Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.
Čl. 8 Orgány družstva
1.      Orgány družstva jsoua)      členská schůze,b)      představenstvo,c)      kontrolní komise.
2.      Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen „volené orgány“). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.
3.      Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 4 let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně.
4.      Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva.
5.      Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
6.      Člen voleného orgánu nesmía)      podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,b)      být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
7.      Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, předem členskou schůzi uvědomit a nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená v předchozím odstavci, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ni neprodleně písemně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi.
8.      Člen voleného orgánu družstva může z funkce odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi. Funkce odstupujícího člena zaniká do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi.
9.      Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.
10.  V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu nastupuje na jeho místo náhradník v pořadí stanoveném při volbách. Není-li zvolen náhradník, zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena.Čl. 9Svolání členské schůze
1.        Členská schůze se svolává podle potřeby nejméně však 1 za každé účetní období
2.        Členskou schůzi svolává představenstvo. Členská schůze musí být také svolána vždy je-li to v důležitém zájmu družstva, požádá-li o svolání kontrolní komise nebo 10 % členů. Dále se svolává ve všech dalších případech dle Zákona o obchodních korporacích platném znění.
3.        Svolání členské schůze musí být oznámeno každému členu družstva zasláním pozvánkyna jeho adresu uvedenou v seznamu členů a nebo osobním předáním v provozech družstva nejméně 15 dnů předem. Dále se uveřejní na internetových stránkách družstva. Pozvánka musí obsahovat údaj o programu schůze jednání o době a místě konání členské schůze i místě, kde se seznámí s podklady.
4.        Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo či ten kdo svolal původní členskou schůzi náhradní členskou schůzi se stejným programem a stejným způsobem. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
Čl. 10Účast člena na členské schůzi
1.      Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná.. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
2.      Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
3.      Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.
4.   Pro volbu představenstva a kontrolní komise má člen na každých započatých20.000,-- Kč členských vkladů 1 hlas. Jeden člen nemůže mít více hlasů než je 20 % hlasů všech členů družstva.
5.    Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právoa)      rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,b)      rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,c)      rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
6.      Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.
Čl. 11Způsob rozhodování členské schůze
1.  Členská schůze jedná podle programu uvedeného na pozvánce. Záležitosti neuvedené  na pozvánce lze projednat jen se souhlasem všech členů družstva.
2.  Členská schůze rozhoduje usnesením. Pro platnost usnesení se vyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny  členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. To platí pokud nevyžaduje zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
3.  Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze oa)      schválení poskytnutí finanční asistence,b)      zrušení družstva s likvidací,c)      přeměně družstva,d)      vydání dluhopisů.
4.   Pro volbu orgánů schvaluje členská schůze volební řád.
5.  Hlasuje se veřejně, neurčují li tyto stanovy jinak, nebo pokud se členská schůze v jednotlivých případech   předem neusnese na tajném hlasování.
6.   Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením schůze, a to zdvižením ruky nebo jiným      způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování      odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené.
7.      Hlasuje se vždy tajně pokud jde o volbu členů představenstva a kontrolní komise.
8.      Tajné hlasování o změně stanov se zakazuje.

Čl. 12Působnost členské schůze
1.      Členská schůzea)      mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,b)      volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,c)      určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise,d)      schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,e)      schvaluje smlouvu o výkonu funkce,f)        schvaluje poskytnutí finanční asistence,g)      rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,h)      rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,i)        rozhoduje o použití nedělitelného fonduj)        rozhoduje o vydání dluhopisů,k)      schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,l)        rozhoduje o přeměně družstva,m)    schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,n)      rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,o)      volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,p)      schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,q)      vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,r)       rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.s)     Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani   stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.

Čl. 13Zápis z členské schůze
1.   O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:      a) datum a místo konání schůze      b) program jednání      b) přijatá usnesení      c) výsledky hlasování      d) námitky členů
2.   Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly      předloženy k projednávaným bodům.      Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí

Čl. 14Představenstvo
1.        Představenstvo je statutárním orgánem družstva a má 7 členů.
2.        Představenstvo družstva řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které  nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo plní usnesení  členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy a odpovídá jí za svou činnost.
3.        Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.
4.        Představenstvo sestavuje kandidátky pro volby do představenstva a kontrolní komise. Představenstvo musí dát na kandidátku do těchto voleb člena, jehož navrhnou nejméně další dva členové družstva.
5.        Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
6.        Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
7.        Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu družstva a to tajnou volbou.
8.        Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva.  Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.
9.        K právnímu jednání vůči zaměstnancům družstva je oprávněn předseda, pokud představenstvo nepověří výkonem této působnosti jiného člena představenstva.
10.    Zaměstnanci zastupují družstvo při provozu obchodního závodu družstva v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. O pověření zaměstnance určitou činností rozhoduje předseda navo jiný člen představenstva oprávněný k právnímu jednání vůči zaměstnancům.
11.    O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
10.    Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

Čl. 15Kontrolní komise
1.        Kontrolní komise má 3 členy.
2.        Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva projednává stížnosti jeho členů,  vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.
3.        Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech  družstva. Člen kontrolní komise má právo se zúčastnit jednání představenstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
4.        Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který organizuje a řídí jednání komise.
5.        O průběhu jednání kontrolní se pořizuje zápis s náležitostmi jako v čl. 14 odst. 11.


Čl. 16Fondy družstva
1.        Družstvo vytváří nedělitelný fond,  jeho výši stanoví členská schůze.
2.        Nedělitelný fond se používá ke krytí běžného podnikání družstva. Nedělitelný fond se  nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
3.        O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze.
4.        Pro výplatu vypořádacích podílů vytváří družstvo fond vypořádacích podílů. Jeho použití a tvorbu určují stanovy viz. Čl.6 odst. 4 a 5 stanov.
5.        Členská schůze může rozhodnout o vytváření dalších fondů.

Čl. 17Závěrečná a přechodná ustanovení
1.        Ruší se fond FKSP a Ostatní kapitálový fond. Jejich zůstatky se převedou na účet neuhrazená ztráta minulých let nebo na účet nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.
2.        Všechny ostatní záležitosti, které neupravují  tyto stanovy se řídí zákonem č.90 /2012 Sb. o obchodních korporacích a souvisejícími zákony a vyhláškami v platném znění.
3.        Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí dne 7.6.2002 se ruší a nahrazuje tímto zněním.
4.        Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
5.        Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
6.        Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 31.10.2014.